Patton Oswalt - Einstein's Food Poisoning

Season 1, Ep 0101 12/05/2004 Views: 16,535

Patton wants to do a film about Einstein's four hours on the toilet. (2:48)