The Power of Swearing

  • Season 2
  • 03/24/2011
  • Views: 0

Don't tell John that swearing is wrong. He has seen its healing properties. (2:43)

Loading...