The Daily Show with Jon Stewart

News Recap - Gates v. Reno

Season 4 E 57 • 11/08/1999

Jon recaps the big stories of Monday, November 8, 1999.

More