Moment of Zen - Crucified
Season 3 E 131 • 05/11/1999

Women are crucified.