The Fifth 2020 Democratic Debate & Gordon Sondland's Impeachment Testimony
Season 25 E 27 • 11/20/2019

Candidates square off in the fifth Democratic primary debate, and Ambassador Gordon Sondland effectively throws Rudy Giuliani under the bus during his impeachment testimony.