The Daily Show with Jon Stewart

Apocalypse Now?

Season 11 • 08/03/2006

CNN investigates Armageddon.

More