The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 3/10/99

Season 3 • 03/10/1999

Jon recaps the top stories.

More