The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 10/5/99

Season 4 E 42 • 10/05/1999

Jon Stewart recaps today's top stories.

More