Drag Me to Health - Ezra Klein & Linda Douglass
Season 6 E 3 • 01/06/2010

Ezra Klein believes the health care bill is pretty moderate, and Linda Douglass addresses Erick Erickson.