Damon Wayans - Beautiful Women
Season 9 E 1 • 12/23/2005
New York has beautiful women.