Stereotype Pixies - Asian Pixie
Season 3 E 2 • 07/16/2006
MTV's LaLa inspires an Asian man to commit hara-kiri.