The Colbert Report

Canton, Kansas Apology

Season 4 • 08/05/2008

Stephen apologizes to Canton, Kansas for another mix-up.

More