The Daily Show with Jon Stewart

Moment of Zen - Katherine Harris

Season 5 • 12/19/2000

Katherine Harris quotes Alexander Hamilton.

More