Safety Analysis
Season 1 E 5 • 03/11/2009

Demetri illustrates tricks for dealing with wild animals based on their names.