The Daily Show with Jon Stewart

Monsters of Nostalgia Tour

Season 13 • 04/02/2008

Jon gives John McCain's boring bus tour an extreme makeover.

More