Recap - 5/11/99
Season 3 E 131 • 05/11/1999

Jon Stewart recaps today's stories and previews tomorrow's show.