The Daily Show with Jon Stewart

Moment of Zen - Kim Kardashian & The Tea Party

Season 18 • 08/05/2013

Chris Hayes likens the Tea Party to Kim Kardashian.

More