Apology to Jason Sudeikis
Season 18 E 25 • 11/14/2012

Jason Sudeikis was right about a Romney-Biden White House after all.