Moment of Zen - Sarah Palin Apologizes
Season 13 E 145 • 11/06/2008

Sarah Palin apologizes if she cost John McCain even one vote.