The Daily Show with Jon Stewart

Moment of Zen - Four Santas

Season 19 • 12/17/2013

CNN celebrates the diversity of Santa.

More