Recap - 1/29/01
Season 5 • 01/29/2001

Jon recaps with a clip of Ray Lewis, Super Bowl XXXV's MVP, and previews tomorrow night's segments.