The Daily Show with Jon Stewart

Ron Insana Pt. 1

Season 6 • 01/28/2002

CNBC's "Business Center's" co-anchor Ron Insana tries to explain Enron's ponzi scheme to Jon.

More