Canton, South Dakota Apology
Season 4 • 08/12/2008

Stephen apologizes for saying South Dakota is North Dakota's dirty ashtray.