The Daily Show with Jon Stewart

Recap - 1/13/99

Season 3 • 01/13/1999

Jon recaps the top stories.

More