Intro - Makes Me Sick
Season 8 E 141 • 05/11/2004
Jon Stewart introduces the show for tonight.