The Daily Show with Jon Stewart

Headlines - Man or Monkey Man?

Season 5 • 05/16/2001

Monkey Man terrorizes India.

More